Algemene voorwaarden

 

Privacyverklaring en behandelovereenkomst

Als je een afspraak maakt, ga je akkoord met de privacyverklaring en de behandelovereenkomst. Deze worden digitaal naar je toegestuurd en kun je ook digitaal accepteren.

 

Vertrouwelijkheid

Als behandelend therapeut houd ik mij aan de RBCZ beroepscode, ik heb beroepsgeheim. Ik stel de belangen van de cliënt centraal in de therapie. De cliënt dient, voor een goede behandeling, alle relevante informatie te overleggen aan mij. Indien van toepassing zal ik vooraf expliciet toestemming vragen aan de cliënt om vóór, tijdens of na de behandelingsperiode bij de volgende personen of instanties informatie in te winnen of aan hen te verstrekken: huisarts, specialist, ouders, collega therapeuten, waarnemer, anderen. Als behandelend therapeut mag de casus volledig geanonimiseerd besproken worden tijdens intercollegiale toetsing. De cliënt heeft recht tot inzage in zijn persoonlijk dossier.

 

Kosten behandeling

Vooraf dient de cliënt geïnformeerd te worden over de kosten van de behandeling. De kosten worden vermeld op deze website. De kosten van de behandeling dienen na ontvangst van de factuur binnen 14 dagen te worden overgemaakt naar de bankrekening van de praktijk. Op verzoek van de cliënt kan direct na het consult contant betaald worden in de praktijk. Bij het niet nakomen van deze afspraak kan ik de wettelijke rente in rekening brengen. Via de NVKH ben ik aangesloten bij een incassobureau.

 

Vergoeding zorgverzekeraars

Omdat ik ben aangesloten bij de NVKH, worden de consulten door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. De cliënt informeert altijd zelf voorafgaand aan het consult bij de zorgverzekeraar over de vergoedingen. Als therapeut ben ik niet verantwoordelijk voor de declaraties en vergoedingen bij de zorgverzekeraar.

 

Afspraak afzeggen/niet verschijnen op afspraak

Bij verhindering dient de cliënt minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Dit kan telefonisch, via voicemail, WhatsApp, SMS of email. Indien dit niet gebeurt of de cliënt verschijnt niet op de afspraak zonder kennisgeving, wordt het consult geheel in rekening gebracht. Bij verhindering van mij als therapeut, wordt de cliënt tijdig geïnformeerd en kan er op korte termijn een nieuwe afspraak worden gemaakt.

  

Bereikbaarheid

Mijn praktijk is geopend op maandag en vrijdag tussen 10:00 en 17:00 uur. Mijn voicemail kan echter altijd ingesproken worden of er kan een bericht via WhatsApp of email worden gestuurd. Het telefoonnummer en email-adres zijn te vinden op deze website. De cliënt wordt buiten de maandag en vrijdag tijdens kantoortijden zo spoedig mogelijk teruggebeld of gemaild. Buiten kantoortijden neem ik contact op indien er sprake is van spoed of grote intensiteit van de klacht.

 

Duur behandeling

De therapie is opgebouwd uit een aantal consulten met de bijbehorende behandeling. Bovendien vinden er telefonische evaluaties plaats. Tijdens deze gesprekken wordt er samen besloten of de behandeling een vervolg zal krijgen. Een eerste consult duurt ongeveer anderhalve uur en een vervolgconsult een half uur tot een uur.

 

Waarneming

Ten tijde van vakantie is er een waarnemer voor vragen en spoedbehandelingen.  Als ik door ziekte of andere oorzaken voor een periode van langer dan vier weken niet in staat ben zelf consulten te houden, kan ik voorstellen een collega-homeopaat in mijn plaats in te schakelen die de behandeling overneemt. In het geval de cliënt dit niet wenst te accepteren, dient hij dit schriftelijk aan mij kenbaar te maken.

 

Aansprakelijkheid

Ik heb een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van een therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door de verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.  Bij geschillen met mij is het advies om dit eerst met mij te bespreken. Als de cliënt en ik als therapeut er samen niet uit komen, kan de cliënt schriftelijk een klacht indienen. De link hiervoor is te vinden op deze website. Als therapeut ben ik onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire zorg (TCZ).

 

Voor een goede werking van deze website maken we gebruik van cookies.
Ok